1 Ocak 2013 Salı

Girişimcilik


                                                     Girişimciliği Etkileyen Faktörler

1.Ülkesel Faktörler
2.Süreci Etkileyen Faktörler
3.Sonuç
4.Değerlendirme Soruları
1.Ülkesel Faktörler

Büyük başarıların arkasında, girişimcilerin yaratıcılığı ve cesareti ile yetenekleri bulunmalıdır elbette. Ancak girişimcilerin başarılı olabilmesi için birtakım koşulların da mevcut olması gerekir.
Yani bir ülkede;
·         Uygun makro ekonomik koşullar (fiyat istikrarı, sürekli büyüme, tam istihdam ve adil gelir dağılımı)
·         Uygun altyapı koşulları (ulaşım, iletişim ve bilgiye erişim, üretim yeri olanakları, eğitim sistemi vs.)
·         Uygun kurumsal yapı (vergiler, finans kaynakları, sınai mülkiyet hakları vs.)
·         Uygun destekler (eğitim, danışmanlık vs.)
mevcutsa girişimcilerin sahip olduğu potansiyelin başarılı işletmelere dönüşebilme şansı yüksektir.
Girişimcilerin, zorluklarla ve engellerle karşılaştıkları zaman bu engellerin üzerinden geçebilecekleri köprülere ihtiyaçları vardır. Bir girişimcinin yeni bir ürünü geliştirerek pazara sunmak istediğini düşünelim. Burada girişimciye destek olacak köprüler şunlar olabilir:
  • AR-GE desteği,
  • Patent koruması,
  • Başlangıç sermayesi (örn. risk sermayesi)
  • Uygun üretim yeri (örn. teknoparklar)
Nasıl ki iyi bir futbolcunun yetişebilmesi için iyi bir sahaya ihtiyacı varsa, iyi bir girişimcinin de başarılı olabilmesi için;
  • politik ve ekonomik istikrara,
  • etkin çalışan bir yargı sistemine,
  • enflasyonsuz bir para birimine,
  • iyi çalışan bir ulaşım ve iletişim sistemine,
  • adil ve etkili bir vergi ve teşvik uygulamasına,
ve diğer benzeri altyapılara ihtiyacı vardır. Hemen anlaşılacağı üzere bunlar da genellikle devletin görev alanına giren konulardır.
2.Süreci Etkileyen Faktörler
                Girişimcilik;  Ekonomik fırsatların belirlenerek değerlendirilmesine dayanan refah sağlama sürecidir.  Bu süreç dinamik bir süreç olup, süreci etkileyen 3 önemli etkenden söz edebiliriz.

2.1.Kurumsal Altyapı
Eğer girişimcilik bir risk faaliyeti anlamına geliyorsa, bu faaliyeti yerine getirecek olan kişi yani girişimci bir takım riskleri üstüne almakla beraber işletmenin kuruluş ve işleyiş aşamasında karşılaşacağı sorunlar içinde mutlaka tedbirler alacaktır. Eğer bu türlü bir yöntem uygulamazsa girişimci zarar edecektir. 


İşte bu yüzden girişimci için işletmenin kuruluş aşamasından önce işletmeyi bir altyapı düzeyine kavuşturmak zorundadır.
Girişimci her açıdan ilk önce kendini düşünmelidir. İşte bu yüzden işletmede alınacak önlemelerden ve tabi ki altyapıdan söz edilebilir. Kurumsal Altyapıyı Etkileyen Bazı Faktörlerde vardır.  Bunlar;
·         Eğitim
·         Deneyimli iş gücü
·         Belli bir birikim
·         Karşılaşabilecek olağan sorunların nasıl giderileceği.

                Evet,  girişimci işletmenin işleyiş aşamasında karşılaşacağı sorunların yanıtını da aramalıdır. Bundan başka ise mutlaka eğitimli belli bir deneyimden geçmiş işçilere gerek duyulur. Bu aşamada üretimin nasıl yapılacağı da ve en önemlisi de bunları pazara çıkardıktan sonra karşılaşılacak sorunlar düşünmelidir. Bu safhada üretimi etkileyen faktörler;
·         Tabiat, iklim ve yer şekilleri
·         Emek

·         Sermaye

A)Tabiat, iklim ve şekilleri
Tabiat denilince akla gelen ilk şey üzerinde üretim yapılan arazi, toprak ile ormanlıklar, doğa zenginlikleri, akarsular, göller yahut güneş gibi birkaç terimdir. Ekonomide ise tabiat üretimin asıl unsurudur. Sınai ve ticari işletmelerde arazi kuruluşun yer teşkili bakımından önemlidir. Bütün işletmeler belli bir adres unsuru taşımak zorunluluğundan belli bir yer teşkil eder. Zaten ürün ticareti yapmayı amaçlayan her işletme mutlak suretle bir yer işgal ederler.
Tabiatın ekonomiye etkilerinin diğer bir yönünden söz edecek olursak tabiatta yer seçimi çok ama çok fazla önemlidir. Çünkü işletmenin istihdam, gelir ve işgücü sağlayabilmesi gerekmektedir. Söz konusu bir havalimanı onbin (10.000) nüfuslu bir ilçe yakınına yapıldığında buraya seyahat edecek kişi sayısı az olduğundan bu havalimanından elde edilecek gelir büyük bir miktar olamaz. Yahut Sahra çölünün ortasına beş yıldızlı bir otel inşa etmeyi düşünen girişimci mutlak suretle zarar edecektir.               
          

B)Emek

Tabiattan sonra ikinci önemli husus olan emek ve işgücü aynı anlamdadır. Üretimde kullanılan insan gücüne, emek adı verilir. Emek, üretimin esas unsurları arasındadır. Emek olmadan diğer üretim faktörlerinin varlığı hiçbir önem teşkil etmez. Çünkü istihdam sağlanamayan bir işletme çalışanı olmadığı için iş göremez duruma gelecektir.
Ekonomik anlamda emek, faydalı bir malı veya hizmeti üretmek amacıyla plânlı bir şekilde yapılan bedensel ve zihinsel bir faaliyettir. Bu tanıma göre toprağı kazan bir insanın faaliyeti emek olduğu gibi çizim yapan bir mimarın yaptığı iş de emek olarak öngörülür. Ama bu sebepten dolayı emek; vasıflı ve vasıfsız olmak üzere ikiye ayrılır.
Vasıflı emek; Yapılabilmesi için emek sarf edecek kişinin nitelikli olmasını gerektirir. Mimarın çizim yapması buna örnektir.
Vasıfsız emek: Yapılabilmesi için kişide nitelik gerektirmeyecek işgücüdür. Toprağı kazmak ise diğer bir örnek olacaktır.
                Emek; girişimci açısından mutlaka ön sıralarda gelecek ve işletmenin iktisadi kaynaklarını artıracak bir güce sahiptir. Girişimci yerine göre vasıflı, yerine göre vasıfsız emeği işletmesinin tabi kaynaklarına katabilecektir.
C)Sermaye
Emek ve tabiat ile birlikte üretime ve dolayısıyla iktisadi kaynaklara katılan diğer önemli bir unsur da sermayedir. Sermaye denince halk arasında ilk akla gelen nakdi yani nakit (hazır para) olmaktadır. Halbuki işletmenin başlangıç sürecinde hazır değerlerine katılan tüm değerler sermayedir. Bunlara örnek olarak taşıt, bina, tesis, makine ve cihaz gibi bir çok örnek verebiliriz. Daha açık bir ifadeyle sermaye; daha önce hazır değerlere katılmış olan ve üretime tahsis edildiğinde emeğin verimini artıran her şeydir.
Kurumsal alt yapı çerçevesinde ele alınması gereken konular şunlardır:

 

·         Kararlı makro ekonomik koşulların sağlanmış olması; Makro ekonomi OECD tarafından şöyle tanımlanır: Ulusal gelir, toplam üretim, yatırım, enflasyon, devülasyon, istihdam, işsizlik, büyüme kalkınma gibi konuları inceleyen en kapsamlı ekonomi birimidir.Girişimci işe başlarken göze almak zorunda olduğu riskler olduğunu belirtmiştik. Ancak girişimci bazı riskleri üstlenirken, ileriyi görebilmeli ona göre hareket edebilmelidir. Karalı makro ekonominin sağlanmış olması, girişimcinin üstlendiği yükü mutlaka ki azaltacaktır. Çünkü ulusal gelirin yüksek olması, ülke yatırımının gelişmiş olması, milli paranın değer kaybetmeyeceğinin bilinmesi de girişimcinin ileriyi daha rahat görmesini sağlar. Ülkemizde girişimciliğin gelişememesinin nedenlerinden biride karalı makro ekonomi koşullarının sağlanmamış olmasıdır.


 

·         Tam rekabet ortamı sağlanması; Tam rekabet piyasası dışardan herhangi bir yaptırım gücüne dayalı müdahalede bulunulmadıkça, ar ve talebe göre fiyatın oluşumunun serbest olarak işlem gördüğü piyasadır. Tam rekabet ortamının sağlanmış olması da girişimci için bir avantajdır. Çünkü tam rekabet ortamının sağlandığı piyasada daha çok alıcı ve satıcı bulunacaktır. Buna göre piyasanın toplam arzı, firmaların tek tek arzının daha da üstünde olacaktır.

·         Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması; Girişimci işletmeyi kurma planına geçmeden önce fikri sinai mülkiyet hakkının korunmasını da istemelidir. Ülkemizde girişimcilik anayasamızın tanıdığı üç temel haka güvece altına alınmıştır. Bunlar; Mülkiyet Hakkı, Meslek Seçme Hakkı, Sözleşme Yapabilme Hakkıdır.

·         Ulaşım ve iletişim altyapısının yeterli olması; Girişimci işletmesinin ömrü boynuca yapacağı çalışmalarda ve bulunacağı faaliyetlerde teknolojik imkanlardan da yaralanır. Bu yüzden teknolojik gelişme, ulaşım ve iletişim altyapısının yeterli olması da girişimci için bir avantajdır. Çünkü girişimci pazarda elde edeceği payı, bir yönüyle kitle iletişim araçları sayesinde sağlar. Karma pazarda, pazarlama fonksiyonlarının bazı unsurları iletişime, ulaşıma ve teknolojik gelişmeye bağlıdır.

·         İşgücü piyasalarında esneklik; Tam rekabet ortamının sağlandığı piyasalarda, işgücü esnekliği de sağlanmış olur. Çünkü tam rekabet ortamının sağlandığı piyasada gelişime bağlı olarak, daha çok alıcı ve satıcı bulunacaktır.

 

2.2.Bürokrasi ve Mevzuat

           

            Sorunları şu şekilde özetlene bilir;
·         Şirket kurma aşamasındaki güçlükler
·         Yer temini ile ilgili işlemler
·         İşletme sürecinde karşılaşılan problemler (Vergi ve diğer yükümlülükler)
·         İstihdam ve İşgücü ile ilgili sorunlar

2.3.Destek Programları


Girişimcilere ve firmalara sağlanabilecek destekler şunlar olabilir:
·         Eğitim
·         Danışmanlık
·         Başlangıç sermayesi
·         Diğer finansal destekler
·         Kredi garantisi
·         Teknoloji destekleri
·         Yer temini (İnkübatörler vs)
·         Bilgi kaynaklarına erişim

3.Sonuç

Bir kişiyi girişimci faaliyete yönelten , toplumdan topluma değişmesinin nedenleri daha derin bir analize tabi tutulduğunda girişimciliği belirleyen iki temel etmen karşımıza çıkıyor.
·         Ülke Altyapısı: Ekonominin dışa açıklığı, devletin rolü, finans sektörünün etkinliği, teknoloji yoğunluğu, fiziksel altyapı, yönetim becerileri, esnek işgücü pazarı, yasal kurumlar, ekonomik büyüme, sosyal, politik ve kültürel ortam.
·         Girişimcilik Altyapısı :  Finans, devlet politikaları, devlet   programları, eğitim, Ar-ge transferi, ticari altyapı, iç pazarın dışa açık olması, fiziksel altyapı ve kültürel normlar. 4.Değerlendirme Soruları

1)Aşağıdakilerden hangisi bir girişimci için bulunduğu ülkede olması gereken uygun makro ekonomik koşullar arasında yer almaz?
a)      Fiyat istikrarı
b)      Sürekli büyüme
c)       Danışmanlık
d)      Tam istihdam
2) Girişimcilerin, zorluklarla ve engellerle karşılaştıkları zaman bu engellerin üzerinden geçebilecekleri köprülere ihtiyaçları vardır. Bir girişimcinin yeni bir ürünü geliştirerek pazara sunmak istediğini düşünelim. Burada girişimciye destek olacak köprüler aşağıdakilerden hangisi olamaz.
a)      AR-GE desteği
b)      Hesapsız risk almak
c)       Patent koruma
d)      Başlangıç sermayesi
3) Girişimcilik;  Ekonomik fırsatların belirlenerek değerlendirilmesine dayanan refah sağlama sürecidir.  Aşağıdakilerden hangisi,  süreci etkileyen önemli etkenden biri değildir.
a)      Kurumsal altyapı
b)      Bürokrasi ve mevzuat
c)       Destek programları
d)      Kira giderleri
4)Aşağıdakilerden hangisi emek sarf edecek kişinin nitelikli olmasını gerektirir?
a)      Vasıflı emek
b)      Vasıfsız emek
c)       Sermaye
d)      İş gücü
5)Aşağıdakilerden hangisi bürokrasi ve mevzuattan kaynaklanan sorunlardan birisi değildir?
a)      Şirket kurma aşamasındaki güçlükler
b)      Yer temini ile ilgili işlemler
c)       Vergi ve diğer yükümlülükler
d)      Vasıfsız çalışanlar

Cevap Anahtarı
1.C, 2.B, 3.D,4.A,5.D

KAYNAKLAR

·         E. Aysan Doğaner, Yeni Nesil Girişimci, Sistem Y. 2006
·         Prof. Dr. M. Tamer Müftüoğlu ve Necla Haliloğlu'nun yazdıkları "Nasıl Girişimci Olunur?" adlı kitapı(http://www.girisimcilik.org/girisimcilik/girisimciligi-etkileyen-faktorler-nelerdir/)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder